Wednesday

Song of Vietnam Liberation ArmyApproximate English translation of Google

This part goes into a national army
Full record win glory days back
To go out to preserve the mountain river
Would rather go out to die for retreat

Flag flap color smiles Lac Hong
Brass ring out the voice line Lac Hong
Along ...
The soul goes out to the mountain river
How old enemy in ever calming
Under majestic flag
Army Vietnam has or
Old days you know how his hero
The river for a hand bag was young
Today the Army is trying to do
Win freedom for the people happy

This part goes into a national army
Despite the risk, but do not blow time
To go out to preserve the mountain river
Would rather go out to die for retreat 

  
Source:

::: Phan Huỳnh Điểu :::
... Đoàn Vệ Quốc Quân ...
(1945)

Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui

Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng ...
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Đoàn Vệ Quốc Quân lyrics on

Dưới cờ oai nghiêm
Ðoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân

Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui

No comments:

Post a Comment